Izaberite stranicu
kardiohirurg

prof. dr Svetozar Putnik

kardiohirurg prof. dr Svetozar Putnik

Biografija

Svetozar Putnik je rođen 01.01.1971. godine. u Beogradu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je školske 1989. godine, a diplomirao 1995. godine sa prosečnom ocenom 9,93. Specijalističke studije iz oblasti opšta hirurgija upisao je 1996. godine, a dana 21.05.2001. položio specijalistički ispit sa ocenom odličan i stekao zvanje specijaliste opšte hirurgije. Zvanje subspecijaliste iz oblati kardiohirurgije stekao je nakon odbrane subspecijalističkog rada pod nazivnom: „Uticaj hirurške revakularizacije miokarda na kucajućem srcu na postoperativnu transfuziju krvi“.

Medicinski fakultet

Akademski naziv magistra medicinskih nauka stekao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu dana 15.12.2004.godine, a izabran je u zvanje asistenta na predmetu Hirurgija sa anesteziologijom 2005., a reizabran 2009. godine. Dr Svetozar Putnik je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom: „Značaj selektivne venografije koronarnih vena za resinhronizacionu terapiju srčane slabosti“ dana 22.12.2011. i stekao zvanje doktora nauka.

Radovi

Kao autor i koautor učestvovao je u izradi brojnih radova koji su objavljeni u domaćim i inostranim časopisima, kao i radovima koji su prezentovani na nacionalnim i internacionalnim skupovima. Glavni istraživač AVATAR projekta (međunarodna, multicentrična studija pokrenuta u Kliničkom Centru Srbije).

Stručno usavršavanje

U okviru stručnog usavršavanja dr Putnik je u periodu od 2001. do 2002. godine boravio na Lajdenskom Univerzitetu u Holandiji gde je pod mentorstvom prof Diona sticao savremena znanja iz oblasti rekonstruktivne hirurgije mitralne i aortne valvule, kao i revaskularizacije miokarda na kucajućem srcu. Tokom 2006. godine jednomesečni period proveo je u Hjustonu (Texas Heart Institute), kod Prof Denton-a Cooley-a na usavršavanju iz kardiohirurgije sa posebnim osvrtom na sticanje znanja i veština u hirurgiji torakalne aorte. Znanja iz oblasti transplantacione hirurgije srca i mehaničke potpore cirkulacije sticao je u Parizu u centru Bicha pod mentorstvom Prof Patric Natapha.

Kardiohirurške procedure

Do sada je samostalno izveo preko 5 000 kardiohirurških procedura i značajan broj operativnih zahvata iz oblasti periferne vaskularne hirurgije i implantacija stalnog pejsmejkera. Jedan je od pokretača programa mehaničke potpore cirkulacije i transplantacije srca kao i hirurgije koronarnih arterija na kucajućem srcu u našoj zemlji.

Porodica

Oženjen, otac četvoro dece.

Pozovite ili dođite

064 509 07 35

 

Kneginje Zorke 20
Beograd

Radno vreme

U zavisnosti od stanja preglede možemo zakazati i u dane vikenda.

Kućne posete su uključene u naš redovni program lečenja po potrebi.

Naši pacijenti znaju da su telefonske konsultacije naša praksa koju smatramo i obavezom.